گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان در مهر ماه سال 1375 در دانشکدة علوم انسانی تأسيس و با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعاليت خود را آغاز کرد.

اين گروه از سال 1385 علاوه بر مقطع کارشناسی، در مقطع کارشناسی ارشد گرايش زبان و ادبيات عربی نيز دانشجو پذيرفته است.

سال 1392 سال تحول گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان در دوره تحصيلات تکميلی بود چرا که در اين سال دوره دکتری رشته زبان و ادبيات عربی، گرايش مترجمی عربی و دورة روزانه رشته زبان و ادبيات عربی در مقطع کارشناسی ارشد نيز داير گرديد.

هم اينک تعداد اعضای هيأت علمی اين گروه 7 نفر  است و در مقاطع، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زير دانشجو می پذيرد:

ت

مقطع

گرايش

دوره

1.       

کارشناسی

زبان و ادبيات عربی

روزانه / شبانه

2.       

کارشناسی ارشد

 ادبيات عربی

روزانه / شبانه

3.       

کارشناسی ارشد

مترجمی عربی

روزانه / شبانه

4.       

دکتری

زبان و ادبيات عربی

روزانه / شبانه

 

در سال 1389 به دنبال امضای تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه سمنان با دانشگاه تشرين سوريه گروه عربی اقدام به انتشار مجله مشترک علمی پژوهشی (ISC) با دانشگاه تشرين سوريه با عنوان «دراسات في اللغه العربية وآدابها» نموده است که يکی از معتبرترين مجلات علمی عربی کشور است و مقالات بسياری نيز از کشورهای مختلف جهان جهت ارزيابی به اين مجله از طريق سامانه الکترونيکی آن به آدرس «lasem.semnan.ac.ir »  ارسال می گردد.

برگزاری موفق همايش ملی «کارآفرينی و تجاری سازی رشته زبان و ادبيات عربی» در اسفند ۱۳۹۳ و انتخاب آن به عنوان دبيرخانه دائمی کارآفرينی و تجاری سازی رشته زبان و ادبيات عربی کشور از ديگر افتخارات گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان به شمار می رود.