مديران گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان از ابتدا تاکنون

ت

نام و نام خانوادگی

شروع مديريت

پايان مديريت

1.      

دکتر عظيم حمزئيان

1375

1376

2.      

دکتر محمود خورسندی

1376

1378

3.      

دکتر احسان اسماعيلی طاهری

1379

1381

4.      

دکتر مسلم زمانی

1381

1383

5.      

دکتر شاکر عامری

1383

1384

6.      

دکتر محمود خورسندی

1384

1385

7.      

دکتر احسان اسماعيلی طاهری

1385

اسفند 1387

8.      

دکتر صادق عسکری

اسفند 1387

اسفند 1389

9.      

دکتر احسان اسماعيلی طاهری

اسفند 1389

ارديبهشت 1392

10. 

دکتر محمود خورسندی

ارديبهشت 1392

خرداد 1393

11. 

دکتر علی ضيغمی

خرداد 1393

مهر 1396

12. 

دکتر سيد رضا ميراحمدی

مهر 1396

تاکنون